:toot: Evo kako premjestiti svoj račun s jedne instance (poslužitelja) na drugu.

Premještanje vam omogućuje da prenesete svoje pratitelje, osobe koje pratite i neke postavke sa sobom.

Jeste spremni za prelazak na ?

Follow

1. Napravite novi račun na instanci na koju se želite premjestiti, ali NEMOJTE brisati stari račun.

2. Prijavite se na svoj NOVI račun, idite na Edit Profile > Moving From A Different Account, kliknite na "create an account alias" i slijedite upute.

3. Prijavite se na svoj STARI račun, idite na Uredi profil > Premjesti na drugi račun, kliknite na "konfiguriraj ovdje" i slijedite upute.
:think_bread:

4. Na svom STAROM računu idite na Postavke > Uvoz i izvoz > Izvoz podataka i preuzmite postavke i popise koji slijede.

5. Na svom NOVOM računu idite na Postavke > Uvoz i izvoz > Uvoz i prenesite popise koje ste upravo preuzeli u prethodnom koraku.

Nakon što učinite sve ovo, vaš stari račun će se preusmjeriti na novi, a vaši sljedbenici će se automatski prebaciti (s kratkom odgodom).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hrvatska

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!