@admin vec dugo imam acc na mastodonu i podrzavam ideju mastodona na .hr domeni. Svako dobro!

@admin ovu tu sto reklamirate iz app store.

@m super, postoji još jedna koja ima puno više funkcija od službene, ali se ne nalazi u app store. Link će biti dodan uskoro, pa ako ste ok sa time, možete ju skinuti da vidite razliku.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hrvatska

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!